Administrata në pasqyrën e kornizës evropiane për vlerësim

Ky publikim është rezultat i projektit “Evropeizimi i adinistratës përmes zbatimit të Kornizës së përbashkët për vlerësim – rëndësia e përvojës sllovake”. Projekti u përgatit me ndihmë të Fondacionit Pontis dhe Rrjetit Ballkanik për zhvillim të shoqërisë civile, dhe u mbështet nga Programa oficiale sllovake për zhvillim SlovakAid përmes Fondit Ballkano-Sllovak për politikë publike. Projekti u implementua në periudhën mars-korrik 2012 dhe përfshinte hulumtime të burimeve primare dhe sekondare, si dhe udhëtim studimor në Sllovaki. Publikimi publikohet në gjuhën maqedone dhe angleze. Verzioni maqedon është më i detajuar dhe më gjithëpërfshirës, kurse verzioni anglez ëshët më konciz dhe fokusohet në gjetjet dhe rekomandimet kryesore.

Comments are closed.