Анализа на расположлива ЕУ експертиза во Република Македонија

Цел на оваа анализа е да се утврдат расположивите потенцијали – знаења и вештини за ЕУ во Република Македонија, нивната искористеност, како и потребите за натамошно развивање и користење на експертиза за ЕУ. Целна група опфатена со анализата беа експерти, кои по 2000 година ги имаат оформено свите постдипломски, специјалистички или доктпрски студии надвор од Република Македонија.

Погледнете ја анализата тука.

Comments are closed.