Arti i mbijetesës – Pabarazitë intersekcionale në mbrojtjen sociale në Maqedoni

Ky punim raporton për gjetjet nga pjesa e hulumtimit të bërë në Maqedoni. Është i strukturuar në këtë mënyrë: fillimisht raportojmë për metodologjinë dhe për metodat që janë të përdorura me qëllim të zbatimit të hulumtimit dhe për atë si i kuptojmë pjesë nga terminet që i përdorim shpeh në studimin tonë. Pastaj, fokusohemi në gjetjet në nivel individual, simbolik dhe të strukturuar, të ndjekur nga ekzaminimi i interskesioneve mes këtyre të dyjave, gjegjësisht mes kategorive dhe niveleve. Gjetjet na analiza intersekcionale të ligjeve dhe politikave ekzistuese në sferën e mbrojtjes sociale janë të dhëna në pjesën e fundit. Të gjitha gjetjet janë të përmbledhura në pjesën e Përfundimeve. Kjo pjesë përmbyllet me rekomandime të dhëna nga të anketuarit tanë.

Comments are closed.