Уметноста на преживувањето – Интерсекциски нееднаквости во социјалната заштита во Македонија

Овој труд известува за наодите од делот од истражувањето спроведено во Македонија. Тој е структуриран на следниот начин: прво – известуваме за методологијата и за методите што се употребени со цел да се спроведе истражувањето и за тоа како разбираме дел од термините што ги користиме често во нашата студија. Потоа, се фокусираме на наодите на индивидуално, симболичко и на структурно ниво, проследено со испитување на интерсекциите меѓу овие две, односно меѓу категориите и нивоата. Наодите од интерсекциската анализа на постојните закони и политики во полето на социјалната заштита се прикажани во последниот дел. Сите наоди се резимирани во делот Заклучоци. Овој дел се затвора со препораки дадени од нашите испитаници.

Comments are closed.