Rezime e politiave – Avancimi i suksesit të administratës publike në Ballkanin Perëndimor: caku i arritjes

Kjo rezime e politikave është e bazuar në studimin për politika në suaza të projektit “Revizioni i suksesit dhe evaluimi i politikave publike – në rrugë të njejtë apo paralele?”, në suaza të Programës rajonale për mbështetje të hulumtimeve në Ballkanin Perëndimor. Studimi për politika është rezulatat i hulumtimit të zbatuar nga ana e organizatave think tank që e përbëjnë rrjetin Think for Europe (TEN).

Policy resume – Upgrading the success of the public administration of Western Balkans: achievable goal_MK

Comments are closed.