Резиме на политика – Унапредување на успешноста на јавната администрација на Западен Балкан: достижна цел

Ова резиме на политика е засновано на студијата за политика изработена во рамките на проектот„Ревизија на успешноста и евалуација на јавните политики – на ист или на паралелен пат?“, во рамките на Регионалната програма за поддршка на истражувањата во Западен Балкан (РРПП). Студијата за политика е резултат на истражувањето спроведено од страна на think tank организации кои ја сочинуваат мрежата Think for Europe (TEN).

Comments are closed.