Kush kujdeset për kujdestaret dhe kujdestarët? Rezyme për politika

Ky dokument fokusohet në kujdestaret dhe kujdestarët joformal, gjegjësisht anëtarët e familjes, shoqërinë, fqinjët të cilët u ofrojnë përkujdes njerëzve të moshuar. Sa korrespodojnë masat dhe politikat ekzistuese me nevojat dhe pritshmëritë e kujdestareve dhe kujdestarëve joformal, si dhe me problemet e identifikuara në praktikë dhe cilat masa duhet të inkorporohen për avancimin e statusit dhe pozitës së tyre?

Kush kujdeset për kujdestaret dhe kujdestarët? 

Comments are closed.