Кој се грижи за негувателките и негувателите? – резиме за политики

Овој документ се фокусира на неформалните негувателки и негуватели, односно членовите на семејството, пријателите, соседите што пружаат нега на возрасни лица. Колку постојните мерки и политики содејствуваат со потребите и очекувањата на неформалните негувателки и негуватели, како и со идентификуваните проблеми во практиката, и какви мерки треба да се воведат за унапредување на нивниот статус и положба?

Comments are closed.