Pasqyrat për muajin nentor të nëntor 2016 nga monitorimi i zbatimit të Strategjisë për Evropën Juglindore 2020, dimensioni Drejtësi

Pasqyrimi mujor publikohet në suaza të projektit “Ndejkja e sundimit për rritje në fushën e drejtësisë nga Strategjia për EJL 2020 (JuDGMeNT)”, që e implementon Instituti për politikë evropiane, finansuar nga Këshilli rajonal për bashkëpunim. Qëllimi kryesor i projektit është vendosja e mehanizmave të strukturuar nga organizatat qytetare për ndjekjen e përmbushjes sl masave/instrumenteve/ prioriteteve nga dimenzioni Drejtësi, konform Straegjisë për EJL 2020.

Pasqyrat për muajin nentor të nëntor 2016 nga monitorimi i zbatimit të Strategjisë për Evropën Juglindore 2020, dimensioni Drejtësi

Comments are closed.