Месечен преглед за месец ноември 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

Месечниот преглед се објавува во рамките на проектот „Следење на владеењето за раст во областа на правдата од Стратегијата за ЈИЕ 2020 (JuDGMeNT)“, што го спроведува Институтот за европска политика, со финансиска поддршка од Регионалниот совет за соработка. Главна цел на проектот е воспоставување на структуриран механизам од граѓански организации за следење на исполнувањето на мерките/инструментите/приоритетите од димензијата Правда, согласно Стратегијата за ЈИЕ 2020.

Comments are closed.