Përfitimet dhe sfidat shumëdimenzionale nga aderimi në NATO (Debata qytetare për NATO)

Ky hulumtim ka për qëllim t’i vërteton përfitimet politike dhe të sigurisë të Republikës së Maqedonisë nga aderimi në NATO. Ky punim gjithashtu jep përshkrim edhe të proceseve të aderimit në NATO dhe sfidave me të cilat ballafaqohet shteti në planin e mbrendshëm dhe rezistencën që e ka në planin e jashtëm. Hulumtimi është i qasshëm në gjuhën maqedone.

Comments are closed.