Posts Tagged
‘PAR sectoral mainstreaming reports’

ДомаPAR sectoral mainstreaming reports
Целта на овој извештај е да се претстави анализата на испораката на услуги од страна на Министерството за образование и наука (МОН) на Република Северна Македонија (МКД). Анализата е структурирана согласно осумте барања што се поврзани со: (1) можност за граѓаните да ги искажат своите мислења за квалитетот на услугите што ги добиваат од одредена [...]
Фокусирајќи се на начелото на РЈА за јавната служба и управувањето со човечките ресурси, овој извештај ги анализира вработувањата на административните службеници во областа на животната средина што биле извршени во 2021 година. Опсегот на оваа анализа е ограничен само на оние позиции што се пополнети со јавен конкурс за административни службеници за кои постапката [...]
Спроведувањето на јавните набавки од Министерството за финансии на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Министерство за финансии) е во согласност со основните начела на еднаков третман, недискриминација, пропорционалност и транспарентност. Притоа, се констатира дека при спроведување на планираните постапки за јавни набавки се обезбедува ефикасно користење на јавните средства со користење на модерните техники [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk