Dijalog për Dialogun anëtarësues

Jul 12, 2012

epiadmin

Ngjarje

0

Qëllimi I këtij evenimenti ishtë kycja e gjith palëve të interesuara në ndjekjen e  procesit të anëtarësimit te RMsë në UE. Punëtoria përfaqësonete eveniment joformal për informim të përbashkët dhe hapje të dialogut konstruktiv për temat që dalin nga Dialogu ne nivel të lartë  vecanërisht  mes përfaqësuesve të OJQve ne RM. Folësi kryesor ishte zëvendës kryeministri për cështje evropiane dr. Teuta Arifi.

Sipas drejtoreshës së EPIt Malinka Ristevska Jordanova  dialogu vec me fitoi oreol pozitiv ne public në kushtë kur mungojnë negociatat dhe është blokuar faza e dyyte e Marrëveshjes së stabilizim asocimit. Dr. Jordanova thekson se qëllimi I eventitnuk është të rrëzohet oreoli pozitiv I dialogut anëtarësues port ë kontribuhet për të, procesi të mos jete vetem mjet të aktivitetete te shtikluara  port e jetë process që do të kthehet mbrenda kah vetvetja gjegjësisht do të kontribuojë në dialogun tonë të mbrendëshëm.

Zëvendës kryeministrija Arifi mes tjerave theksoi se Dialogu anëtarësues në nivel të lartë është process inkluziv jo vetëm I institucioneve shtetërore  dhe sektorit  civil, por edhe I gjith sjoqërisë  dhe mu për këte të gjithë duhet të japin kontributin e vet në realizimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me eurointegrimet. Në suaza të fjalimit të saj Arifi theksoi rezultatet e aritura ne tre fushat e Dialogut anëtarësues që për momentin janë prioritare, dialogu me mediat, implementimi I marreveshjes së Ohrit  dhe reforma zgjedhore. “ Qeveria e përmbushi obligimimin dhe përgatiti raport për rezultatet e deritanishme nga impelemntimi I Udhërefyesit operativ  dhe gjeneralisht dinamika  e realizimit po shkon mire “ tha zv.kryeminitrja  Arifi.

Organizimi I punëtorisë u krye në kuadër te grantit institucional  të Institutit shoqëria e hapur – Budimpeshtë për vitin 2012.

Post by epiadmin

Comments are closed.