Kontrolli i fakteve në internet

Kjo seri infografikësh i prezenton gjetjet nga konsultimet me të rinj, “”Mund të na dëgjoni përmes ekranit? Të rinjtë për hapësirë të sigurt në internet”. Kjo ngjarje kishte për qëllim t’i kupton përvojat pozitive ose negative të pjesëmarrësve në internet, dhe mendimet e tyre për atë se cilat aktivitete dhe kush duhet t’i zbaton ato aktivitete për të përmirësuar përvojën në internet. Raportin nga ngjarja mund ta gjeni në këtë link.

Ngjarja u organizua si pjesë e projektit “Ndërtojmë të ardhmen sëbashku: BE-ja dhe Ballkani Perëndimor nga perspektiva e të rinjve” i zbatuar nga Instituti për politikë evropiane – Shkup në bashkëpunim organizatat anëtare të rrjetit Think for Europe – TEN. Metodologjinë për zbatim të kësaj ngjarjeje e përgatiti Qendra për politika evropiane (EPC) – Bruksel.

Projekti finansohet nga programi “Evropa për qytetarët”

Comments are closed.