Pjesëmarrja e të rinjve në mbrojtje, promovim dhe realizim të të drejtës për mjedis të pastër jetësor si e drejtë e njeriut

Infosheet nga diskutimi me të rinjtë e qyteteve të ndryshme nga mosha 18 deri 24 vjeç dhe ekspertes dhe përfaqësueses për mjedis jetësor të shëndetshëm, Evgenija Krstevska.

Comments are closed.