EPI fitues i grantit institucional i programës të Civica Mobilitas

Jul 16, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Civica Mobilitas promovoi grantistët e ri institucional dhe akcionar. Ambasadorja e Zvicrës, shkëlqesia e saj Sibil Suter Tejada, u a shpërndau sertifikatat grantistëve.

Ajo u rekomandoi që ata janë bërthama e programës për shkak se ata janë pjesëtarët kryesor që krijojnë dhe kontribuojnë për ndryshime në shoqëri.

Instituti për politikë evropiane (EPI) është nji nga 15 organizatat që fituan grant institucional.

Ky grant do të ndihmon në zhvillimin e EPI si organizatë dhe avansimin e lidhshmërisë së EPI-t me konstituentës e vet, drejt avansimit të bashkëpunimit me organizatat e tjera qytetare, drejt avansimit të pjesëmarrjes dhe përfshirjes së organizatave qytetare në bashkpunim me publikun ekspert dhe shoqërive profesionale në procesin e aderimit në BE dhe sundimin e së drejtës, si dhe në avansimin dhe monitorimin e dhe përfaqësim për aderim të Maqedonisë së Veriut në BE.

Comments are closed.