Vlerësimi i ndikimit të legjislacionit mbi Ligjin për gjykata

Kjo analizë ka për qëllim të kontribon për përmirësimin e gjendjeve dhe implementimit të standardeve evropiane në pjesën e gjyqësort, duke pasur parasysh edhe kontekstin nacional.

Comments are closed.