Misioni dhe vizioni

ShtëpiPër neMisioni dhe vizioni

Misioni i EPIt është që nëpërmjet hulumtimeve të kualitetit të lartë dhe rekomandimeve për politika evropiane, të ofrojë bazë solide për debat, duke synuar përfshirjen e politikë-bërësve dhe publikut më të gjerë.

 

Qëllimet

 • Krijimi i një hapësire publike për shkëmbimin e mendimeve në mes vendim-marrësve dhe palëve të interesuara në krijimin e strategjisë dhe politikave evropiane
 • Ngritja e vetëdijes së opinionit publik dhe të vendim-marrësve për politikat e integrimit në BE
 • Promovimin e një mendimi kritik, hulumtimi dhe analizë për krijimin edhe zbatimin e strategjisë dhe politikave për integrim në BE
 • Promovimi i bashkëpunimit regjional dhe kontributit për debate në lidhje me zgjerimin dhe Evropeizim e regjionit
 • Zhvillimi i dialogut për integrimin në BE, si në shoqërinë civile në Republikën e Maqedonisë, në regjion si dhe në BE
 • Promovimi i demokracisë, shoqërisë civile dhe të drejtave të njeriut

Aktivitetet

 • Producing research, studies, analysis and other materials on creation and implementation of EU policies
 • Publishing opinions and proposals on the strategy and policy of integration in the EU
 • Following the development of and the debate on EU strategies and policies
 • Organisation of conferences, round tables, debates and other forms of dialogue
 • Trainings related to EU integration
 • Publishing a bulletin, periodical, books and other publications
 • Planning and performing projects
 • Networking and communication with other associations and organizations with similar aims in the country and in the region through exchange of experience and joint organisation of events of regional significance
 • Co-operation with academic and other institutions, NGO’s, the business sector in the country and abroad
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq