Donatorët

ShtëpiDonatorët
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2020 /
2020 NDËRMJETËSONI, MOS DYSHONI Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup Të kontribuojë në rritjen e përdorimit të ndërmjetësimit si mënyrë alternative për zgjidhje të kontesteve.

Qëllimet specifike:
1. Sigurim i informacionit të bazuar në prova për ndërmjetësimin si mjet për zgjidhje alternative të kontesteve në Maqedoninë e Veriut;
2. Forcimi i kapaciteteve të ndërmjetësuesëve, gjykatësve dhe Komorës së ndërmjetësuesëve;
3. Mundësimi i një mekanizmi për dialog dhe bashkëpunim ndërmjet palëve më të rëndësishme në fushën e ndërmjetësimit;

8089384 MKD 01-09-2020 31-08-2022
2020 Ndërtojmë ardhmëri sëbashku: Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor nga perspektiva e të rinjëve Komisioni Evropian Ky projekt kontribuon drejtpërdrejt në hartimin e politikave gjithëpërfshirëse në nivel të Bashkimit Evropian duke sjellë kontributin e qytetarëve në formulimin dhe ridefinimin e politikave të zgjerimit të BE-së për Ballkanin Perëndimor. Projekti do të hedh dritë për sfidat dhe problemet e përbashkëta si për qytetarët e Ballkanit Perëndimor ashtu edhe te të BE-së, duke vendosur fokus të theksuar tek të rinjtë, përmes adresimit të çështjeve transnacionale me interes të përbashkët si: ndryshimet klimatike, siguria, paqja, ambienti, mundësitë ekonomike, prmovimi i dialogut ndërkulturor dhe ngritja e vetëdijes për trashëgimi të përbashkët. Ky projekt do të kontribuojë në arritjen e qëllimit specifik në lidhje me inkurajimin e pjesëmarrjes demokratike dhe civile të të rinjëve, duke zhvilluar kuptimin për procesin e hartimit të politikave. 143640 EUR 09-03-2020 /
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2019 Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar Komisioni Evropian WeBER 2.0 synon të ndihmojë në fuqizimin e shoqërisë civile duke e pajisur me njohuri, aftësi dhe mjete për të monitoruar reformën në administratë dhe për t’i kërkuar llogari qeverive të tyre për cilësinë e politikave që ata zhvillojnë, shërbimet që ofrojnë dhe për qeverisjen e tyre në nivel kombëtar dhe lokal. 1451724 EUR 24-12-2019 24-12-2022
2019 Partneriteti Justitia – përfshirja e standardeve evropiane në sistemin gjyqësor Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Forcimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile dhe palëve të interesuara nga sektori gjyqësor për pjesëmarrje në procesin e reformave në sektorin gjyqësor përmes shkëmbimit të përvojave, duke përfshirë edhe transferin e praktikave më të mira nga BE-ja; Mbështetje dhe promovim të dialogut qënjësor për reforma në sektorin gjyqësor, mes organizatave të shoqërisë civile, palëve të interesuara dhe qytetarëve , përmes përfaqësimit të politikave publike 599138 MKD 18-10-2019 18-06-2020
2019 Nxitja e pluralizmit politik dhe vlerave demokratike Fondi nacional për demokraci Projekti ka për qëllim të nxit pjesëmarrjen e qytetarëve në zhvillimin dhe avancimin e proceseve reformuese dhe demokratike në shtet. Projekti është i paraparë si vazhdim i projektit aktual nga NED që EPI implementon në bashkëpunim me Universitetin Stanford të quajtur “AKT – Aksion Aktiv Qytetar”. Duke parë rezultatet nga projekti aktual dhe përmes testimit të faktorëve që e lehtësojnë apo e vështirësojnë konsolidimin demokratik, ACTED do të mundëson që qytetarët t’i shtjellojnë më tej qëndrimet e tyre për tema specifike dhe të kontribojnë në përforcimin e proceseve reformuese në shtet. Krahas kësaj, aktivitetet dhe qëllimet janë të vendosura në mënyrë që të mundësojnë pjesëmarrje inkluzive të qytetarëve përmes ngjarjeve të parashikuara për dialog për politika që u mundësojnë qytetarëve të bisedojnë për qëndrimet e tyre, mendimet dhe sygjerimet për kahjen që shteti duhet ta ndërmerr për avancim të gjendjes aktuale. 49000 USD 01-10-2019 30-09-2020
2019 Për drejtësi – Monitorimi i zbatimit të Strategjisë për reforma në gjyqësor 2019-2022 Fondacioni shoqëri e hapur – Maqedoni Qëllimi kryesor i proketit “Për drejtësi – Monitorimi i zbatimit të Strategjisë për reforma në gjyqësor 2019-2022” është të zmadhon ndikimin e organizatave qytetare në procesin e implementimit të Strategjisë për reforma në gjyqësor (2017-2022) dhe të përmirëson pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit gjyqësor 2160 USD 01-07-2019 29-02-2020
2019 Civil Society Support Facility – CSSF Macedonia Civica Mobilitas – MCMS Grant institucional nga programa Civica Mobilitas. 2933841 MKD 01-07-2019 30-06-2021
2019 Vlerësimi i efikasitetit të trupave nacional të pavarur për të drejtat e njeriut Civil Rights Defenders Qëllimi i këtij angazhmani është vlerësimi dhe evaluimi i efikasitetit të trupave nacional për të drejtat e njeriut në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe harmonizimi i tyre me standardet ndërkombëtare. Duke bashkëpunuar me Civil Rights Defenders, ekspertët do të zhvillojnë metodologji të detajuar që do të mundëson evaluim të kushteve egzistuese të nevojshme për trupat nacional për të drejtat e njeriut të plotësojnë misionin e tyre, si dhe të vlerësojnë efikasitetin e tyre. 17400 EUR 28-06-2019 10-11-2019
2019 Përforcimi i pjesëmarrjes qytetare në procesin ligjvënës Insituti Nacional Demokratik – NDI Qëllimi i iniciativës “Riintegrim përmes qasjes së drejtë deri tek të drejtat”, që e implementon EPI me ndihmë të NDI, është të mundësojë riintegrim të qëndrueshëm të personave të riatdhesuar. Kjo inicijativë implementohet me qëllim të përmirësohet cilësia e jetës së personave të riatdhesuar nga kategoritë e cënuara, të kontribuojë në aderimin në BE nëpërmejt reformave shtesë të politikave në Kapitullin 23 dhe 24, si dhe të përmirëson kornizën ligjore lidhur me kontratat për readmisionim dhe persona të riatdhesuar 267990 MKD 10-05-2019 30-09-2020
2019 Integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor: Gjetja e drejtimit realist në kushte të cakut të ndryshueshëm Fondi për Ballkanin Perëndimor Ky pojekt ka për qëllim të vlerëson ndikimin e ngjarjeve të vitit 2019 (Brexit, zgjedhjet evropiane) mbi perspektivën për integrim të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe të kontribuojë në mënyrë pozitive në proces. Ky projekt bashkon tre organizata me përvojë në integrimet evropiane dhe do të sjellë 3 dokumente për politikë të cilat në mënyrë precize do të vlerësojnë situatën aktuale dhe pasojat e ardhshme. Do ti ndjekin zgjedhjet në maj të 2019 dhe narativin e hapave të ardhshme të Brexit. Rekomandimet do të shpallen me qëllim të kufizohet dhe të zvogëlohet ndikimi eventual negativ i këtyre ngjarjeve 3300 EUR 01-05-2019 30-01-2020
2019 Përgatitja e planig strategjik për mbështetje për reintegrim efektiv të të riatdhesuarve në Maqedoni Banka botërore EPI ndihmoi Qeverinë e Maqedonisë të mundëson ndihmë teknike Ministrisë për punë dhe politikë sociale në zhvillimin e strategjisë shtetërore “Strategjia për këthim të qytetarëve maqedonas në pajtim me marrëveshjet për readmisim të Bashkimit Evropian dhe Planit aksionar 2019-2023” 10800 EUR 13-02-2019 30-05-2019
2019 Europeanization Beyond Process – Think for Europe Network Iniciativa Shoqëri e Hapur për Evropën Rrjeti i think tanks “Think for Europe” dhe Qendrat për hulumtime politike evropiane në Evropën Juglindore (TEN) planifikon të përdorë këtë grant me qëllim të përmirësojnë cilësinë e komunikimit lidhur me zgjerimin e BE-së në kuadër të ridefinimit të ardhshëm të Be-së dhe ardhmërisë së saj, duke fuqizuar kooperimin me think tanks të njohura në Evropë. Ky projekt gjithashtu synon të promovojë pajtim në Ballkanin Perëndimor dhe kontribuojë në integrimin e Baallkanit Perëndimor në BE. 10100 USD 01-01-2019 31-12-2020
2019 Rrjeti evropian I ekspertëve juridik për barazi gjinore dhe jo diskriminim Human European Consultancy (Tender për shërbime për Komisionin Evropian) Ky rrjet punon në ndjekjen e përshtatjes së legjislacionit vendor për jodiskriminim dhe barazi gjinore me acquis të BE-së në të gjitha vendet anëtare të BE-së, EFTA shteteve dhe shteteve kandidate. 13160 EUR 01-01-2019 31-12-2019
2019 Europeanization Beyond Process Iniciativa Shoqëri e Hapur për Evropën nga Fondacioni Shoqëri e Hapur, administruar nga OSF Shërbimet Berlin GmbH Qëllimi i këtij granti është të ndihmojë Institutin për politikë evropiane – Shkup (EPI) të lidh hulumtimet e veta të Evropianizimit me skenën nacionale me diskurset e BE-së, të ndërtojë agjendë të qëndrueshmenë nivel nacional për integrimet në BE dhe të zhvillojë rrëfime të reja lidhur me zgjerimin në Gjermani, Greqi, Bullgari dhe Holandë. 191592 USD 15-01-2019 15-01-2021
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2018 Bashkëpunimi Justitia: Rifitimi i besimit të qytetarëve Sektori për finansim qëndror dhe nënshkrimit të kontratave Ministria e finansave – Intrumentet për ndihmë para – aderuese (IPA II) 2014 Kontribut në kthimin e besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor përmes kyçjes së shoqërisë civile në reforma. Qëllimet specifike: 1. Sigurimi i ndjekjes së strukturuar dhe kontribut gjithpërfshirës nga ana e shoqërisë civile në implementimin e Strategjisë për reforma në sistemin gjyqësor. 2. Përforcimi i kapaciteteve të organizatave qytetare dhe palëve të interesuara nga sistemi gjyqësor për pjesëmarrje në procesin e reformave në sistemin gjyqësor përmes shkëmbimit të përvojave, duke përfshirë edhe shkëmbimin e praktikave më të mira të BE-së. 3. Mbështetje dhe promovim të dialogut për reforma në sektorin gjyqësor në mes organizatave qytetare, palëve të interesuara dhe qytetarëve, nëpërmjet përfaqësimit të politikave publike. 219804,18 EUR 21-12-2018 20-6-2021
2018 FRANET – Agjensioni i BE-së për të drejta themelore Agjensioni i BE-së për të drejtat themelore Agjensioni i Bashkimit Evropian për të drejta themelore (Fundamental Rights Agency, FRA) zgjodhi Institutin për politikë evropiane – Shkup (EPI) për partner të saj nga Maqedonia për implementim të hulumtimeve lidhur me çështje nga komeptencat e saja. FRA është nji nga agjensionet e decentralizuara të Bashkimit Evropian si dhe është qendër për ekpsertizë nga sfera e të drejtave themelore të Bashkimit Evropian. Synimi i këtij agjensioni është të japë mbështetje eksperte dhe këshilla institucioneve të Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare me qëllim që të sigurojë mbrojtje të të drejtave themelore të të gjithë qytetarëve që jetojnë në BE. Pjesë e temave kryesore në të cilat punon Agjensioni janë: gjinia dhe barazia gjinore, LGBTIQ, Romët, persona me aftësi të kufizuara, racizëm dhe jo tolerancë, krime të urrejtjes, mbrojtje të të dhënave, azil dhe migrime, qasje në drejtësi dhe të drejtat e fëmijëve.

Me këtë, EPI bëhet pjesë e FRANET – rrjet hulumtues multidisciplinor i Agjensionit që egziston që nga viti 2011, në të cilin është i kyçyr një partner hulumtues apo konzorcium prej secilit shtet anëtar të Bashkimit Evropian, por që nga ky vit ky rrjet u zgjerua edhe në Maqedoni. FRANET përpunon studime tematike, raporte dhe njohtime të shkurta lidhur me tema të ndryshme nga sfera e të drejtave themelore.

Maksimumi 250000 EUR 04-12-2018 04-12-2022
2018 “Identifikimi i dobësive: Kush janë imigrantët e kthyer dhe në çfarë mase problemet e tyre dallojnë nga ato të popullatës së “zakonshme”?” Banka botërore Qëllimi i projektit ishte të hulumtohen aspekte shtesë të dobësive të imigranëtve të kthyer në kuptimin se me çfarë vështirësi dhe sfida ballafaqohen me kthimin e tyre në Republikën e Maqedonisë dhe çfarë plane kanë për të ardhmen. Përveç imigrantëve të kthyer të komunitetit rom, fokusi ishte i vendosur edhe tek imigrantët e kthyer të komunitetit shqiptar. Hulumtimi përfshiu mbajtjen e fokus grupeve me imigrant të kthyer, intervista me përfaqësues të organizatave nacionale dhe ndërkombëtare dhe përfaqësues të Ministrisë për punë të mbrendshme dhe Ministrisë për punë dhe politikë sociale. 6450 USD 01-02-18 31-05-18
2018 Angazhimi i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi Qendra për sipërmarrësi private ndërkombëtare (CIPE) Qëllimi i projektit “Angazhimi i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi” është të rritet kapaciteti i të rinjëve nga Maqedonia të kyçen në sipërmarrësi, të rritet roli i sektorit privat në edukimin për sipërmarrësi dhe të rritet mbështetja e politikave që përmirësojnë kushtet ekonomike për të rinjtë në shtet. Në suaza të projektit përgatitet hulumtim për mundësitë dhe barierat e sipërmarrësisë, punësimi në sektorin privat duke përfshirë edhe finanisimin e bizneseve të reja. Në suaza të projektit gjithashtu përgatitet edhe podcast i quajtur “Skills that pay the bills”, programë edukative, kampanjë për ngritjen e vetëdijes dhe përfaqësim dhe hulumtim për mundësitë gjatë punësimit. 21111,34 USD 01-7-2018 30-6-2019
2018 Debata nacionale demokratike – promovimi i tranzicionit të suksesshëm demokratik në Maqedoni Fondi nacional për demokraci Objektivi i përgjithshëm i projektit është mundësimi i debatit kombëtar demokratik, duke nxitur konsolidimin demokratik të bazuar në vlera në Maqedoni. Objektivat specifike janë si më poshtë:
SO1: Rritja e përfshirjes së të gjithë aktorëve politikë në proceset e demokratizimit të vendit përmes një mostre përfaqësuese në një debat publik inovativ nëpërmjet anketimit deliberativ mbi gjendjen e demokracisë në vend;
SO2: Duke analizuar nëse një diskutim publik dhe gjithëpërfshirës kontribuon në ndryshimet e perceptimeve dhe opinioneve të qytetarëve mbi demokracinë; dhe
SO3: Ndërgjegjësimi i të gjithë aktorëve politikë në proces (qytetarë, ekspertë, politikanë) për rëndësinë e diskutimit publik, përfshirës dhe objektiv të shtetit dhe drejtimit të demokracisë në vend.
61435 USD 10-01-18 10-01-19
2018 Debata qytetare për NATO Ministria e mbrojtes të Republikës së Maqedonisë Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë kah aderimi në NATO përmes debatës së bazuar në fakte dhe argumente, që do të përmirëson kuptimin tek qytetarët për anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë në NATO. 399010 MKD 08-01-18 12-31-18
2018 Rrjetësim për ndikim (NETWIT 23) Fondi ballkanik për demokraci dhe Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze në Beograd Qëllimi i përgjithhsëm i projektit është të kontribuojë në zmadhimin e ndikimit të shoqërisë civile në krijimin e politikave në Kapitullin 23 – gjyqësori dhe të drejtat themelore, në kontekst të integrimit evropian. 41682 EUR 05-15-18 05-15-19
2018 Zbatimi i VNR-së mbi Ligjin për gjykata Instituti për demokraci “Societas Civilis” Shkup (IDSCS) Qëllimi i projektit është të avancohet zbatimi i vlerësimit të ndikimit të rregullativës (VNR) në korpusin e ligjeve që dalin nga Reformat në gjyqësorin në Republikë e Maqedonisë. – Të njihet dobia e VNR-së në procesin e vendimmarrjes dhe të avancohet cilësia e procesit të vendimmarrjes të bazuar në fakte dhe hulumtime. 9991 EUR 01-01-18 12-31-18
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2017 Të drejta sociale për grupet në nevojë (SoRi) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Qëllimi i projektit rajonal SoRi është përmirësimi i kushteve për sigurimin e të drejtave të barabarta sociale për grupet në nevojë në komunat e përzgjedhura në Ballkanin Perëndimor. Institucionet primare shtetërore, të cilat janë subjekte të obliguara për të garantuar të drejtat e njeriut dhe shërbimet sociale, por edhe organizatat joqeveritare (OJQ) që ofrojnë shërbime, janë përqendruar në qasjen e të drejtave të njeriut të projektit. Kapaciteti i tyre (kapacitetet individuale të punonjësve dhe kapacitetet organizative të institucioneve) duhet të forcohen me këtë projekt 450000 MKD 25-09-17 15-07-19
2017 Efektet e instrumenteve nga procesi për stabilizim dhe asocijim mbi integrimin evropian dhe bashkëpunimin rajonal në BP6 Ministria e punëve të jashtme të R.F. të Gjermanisë dhe Fondacionit shoqëri e hapur Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuon në integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor, përmes përmirësimit të instrumenteve për zgjerim më efektiv të BE-së. 7500 EUR 09-01-17 12-31-18
2017 Aksion i përbashkët për reforma urgjente në gjyqësor Fondacioni shoqëri e hapur – Maqedoni Qëllimi i përgjithshëm i projektit është forcimi i transparencës, llogari dhënies dhe profesionalizmit në organet e gjyqësorit. Qëllime specifike:
– Forcimi i monitoringut të strukturuar mbi realizimin e reformave urgjente prioritare (RUP);
– Avancimi i debatës publike për implementimin e RUP në gjyqësor, përmes përfaqësimit qytetar.
4530 USD 07-01-17 06-30-18
2017 Nxitja e riintegimit të qëndrueshëm të Romëve të rikthyer në Maqedoni Think Tank Fund dhe Zyrës për inicijativa rome përbrenda Fondacionit Shoqëri e hapur Projekti do të fokusohet në politikat dhe praktikat të cilat u referohen Romëve të rikthyer si dhe nevojat e tyre. Problemet në lidhje me riintegrimin e Romëve të rikthyer në Maqedoni do të hulumtohen përmes bashkëpunëtorëve lokal nga pesë komuna të përzgjedhura, të cilët do të punojnë me familjet e të rikthyerëve. Familjet e të rikthyerëve në fund do të marrin trajnime të nevojshme për fitim të aftësive që do t’ju ndihmojnë në punësimet e tyre të ardhshme. 67176.20 USD 01-01-17 12-31-17
2017 Efektiviteti i mekanizmit vlerësues në kuadër të Integrimit Evropian – BENCHER Fondi Evropian për Ballkanin Qëllimi i këtij projekti është ta shqyrtojë efektivitetin e mekanizmit vlerësuese të UE – së për Ballkanin Perëndimor dhe të kontribuojë në përmirësimin e këtij mekanizmi si një shtysë për reformat në kuadër të integrimit në UE. 8613 EUR 01-01-17 12-31-17
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2016 Debati kombëtar i BE Civica Mobilitas Kontribut për përforcim të kulturës së debatit publik në Republikën e Maqedonisë 1991096 MKD 07-01-16 03-31-17
2016 Drejtësi: Përparim për ritje të monitorit – Gjykim RCC – Këshilli për Bashkëpunim Regjional Qëllimi i projektit është të kontribuojë për vendosje të mekanizmave të OJ për monitorim të përmbushjes të indikatorëve nga strategjia SEE2020 për Qeverisje të ritjes të shtyllës. 44000 EUR 07-10-16 12-31-16
2016 Ndërtimi i gjeneratës së re të liderëve Qendra për sipërmarje privat ndërkombëtarë (CIPE) Të angazhohen në grupin kryesor i liderëve të rinjë të Maqedonisë në pjesëmarjen ciile dhe veprimtarinë sipërmarëse dhe ritje e informimite për diskursin publik e çështjeve kyçëse demokratike dhe ekonomike. CIPE do të jetë partner e Forumit Arsimor Rinor dhe e Institutit për politikë europiane për të zbatuar një program të plotë të lidershipit për të ndërtuar një brez të sipërmarësve të rinj dhe liderëve qytetarë. CIPE dhe partnerët e sajë do të përkrahin bashkëpunëtorët e të rinjëve për të hulumtuar faktorët institucional të cilat kontribuojnë për papunësinë e të rinjëve dhe përjashtimit nga proqeset politikëbërëse dhe ndarje të gjetjeve të palëve të interesit në një tryezë të rrumbullakët dhe nëpërmjet mediave të reja. 88640 USD 07-01-16 07-01-17
2016 Kujdes për kujdestarët: Analizë e politikave e sigurimit të kujdesit joformal në Republikën e Maqedonisë dhe Bosnjë dhe Hercegovinë Programi Rajonal për promovim të Hulumtimeve në Ballkanin Perëndimor (RRPP) Projekti është përmirësim i “(pa)barazisë të mbrojtjes sociale: analizë në shum nivele intersekcionale në asistimin e ndihmës sociale – Studim komparativ”. Fokusohet në kryerjen e analizave të politikave joformale, kujdes afatgjat duke shikuar më qartë në kujdestarët joformal. 19998 CHF 06-01-16 11-30-16
2016 Monitorimi i qeverisjes të së drejtës në Ballkanin perëndimor (MERLIN) Fondi Europian për Ballkanin (EFB) Qëllimi i projektit është ngritja e mekanizmit koordinues për demokraci dhe qeverisjen e të drejtës të pasqyruar nëpërmjet implementimit të Kapitullit 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore dhe Kapitulli 24 – Drejtësia, Lirija dhe Siguria në Maqedoni, Sërbi dhe Mal të zi. 29960 EUR 01-01-16 12-31-16
2016 Rrjeti 23 + IPA komponenta për Shoqëri civile Qëllimi specifik është të kontribuojë në instalimin e parimeve të qeverisjes të së drejtës, e pasqyruar përmes Kapitullit 23, në Republikën e Maqedonisë përmes një kontributi të strukturuar nga Rrjeti 23+ 313505 EUR 01-01-16 12-31-17
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2015 WeBER – Mundësimi i Projekteve të Ballkanit perëndimor të projektit për monitorim të shoqërisë civile të Reformës të administratës publike IPA Programi i shumë Shteteve Qëllimi kryesor është që ta zmadhojë relevancën dhe pjesëmarjen e kapaciteteve të shoqatave qytetare (NGO) dhe mediave në Ballkanin perëndimor, të përfaqësojë për ndikim dhe dizajnim dhe implementim të reformave në administratën publike (PAR) 190000 EUR 12-15-15 12-15-18
2015 Lufta kundër barierave për dalje të Romëve jasht kufijëve të Maqedonisë Fondacioni Inistuti shoqëria e Hapur ( FOSI ) Ky projekt do të hulumtojë se si proqesi i liberalizimit të vizave, si instrument i europianizimit ka rezultuar me instalimin e politikave të cilat kufizohet liria e lëvizjes së Romëve në rastin e Maqedonisë 77970 USD 12-18-15 12-18-16
2015 Rrjeti 23: Monitori urgjent i reformave prioritare Ambasada e Mbretërisë së Hollandës Objektivat e përgjithshme të projektit janë kontributi i monitorimit dhe përfaqësimit të Marrëveshtjes politike dhe Reformave urgjente prioritare të Komisionit Europian, përmes zbatimit të hyrjes në Rrjetin 23. 17522 EUR 09-15-15 12-31-15
2015 Dialogje për vizion Ambasada e Britanisë së madhe – Shkup Ritje të dialogut mbi çështjet më të rëndësishme me të cilat përballet shoqëria e Maqedonisë, nëpërmjet argumenteve në bazë të politikë bërjes. 99385 GBP 05-01-15 03-31-16
2015 Përforcimi i Ogranizatave të konsumatorëve për shërbime më të mira komunale në Europën Jug-lindore Shoqata Gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar (GIZ) GmbH Qëllimi kryesor i projektit është përforcimi i kapaciteteve të shoqatave të konsumatorëve dhe trupërave të tjerë në nivel lokal dhe nacional në Europën Jug-lindore, veçanërisht në kontekstin e integrimit europian. Projekti do ta përmirsojë mbrojtjen e interesit të konsumatorëve dhe do ta rrisë besimin e ndërsjelltë në mesin e përdoruesve dhe ofruesve dhe në këtë mënyrë do të kontribuojnë për të përmirsuar cilënisnë e shërbimeve. 59820 EUR 02-15-15 03-15-16
2015 Përmirësimi i kualitetit Fondacioni i shoqërive të hapura – Fondi për laboratore hulumtuese (TTF) Grant për zhvillimin organizativ 110277 USD 05-01-15 04-30-17
2015 Implementimi i parimit të përfaqësimit të barabartë në Maqedoni USAID – Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni Qëllimi i projektit është që ta vlerësojë zbatimin aktual të parimit të përfaqësimit të barabartë, që del nga Marëveshtja Kornizë e Ohrit, në administratën publike të Maqedonisë. 38682 USD 01-21-15 01-20-16
2015 Rrjeti 23 Ambasada e Mbretërisë së Hollandës Kontributë finansiare në implementimin e Rrjetit 23 38500 EUR 01-20-15 07-31-15
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2014 Revizioni i suksesit dhe vlerësimi politik: Në vija të njejta paralele? Me Qendrën për politika Europiane (CEP) nga Bellgradi si aplikues parashtrues, EPI dhe Instituti Alternativa nga Podgorica Programi për promovim të hulumtimeve regjionale (Agjencioni Zvicran për bashkëpunim – SDC) Qëllimi i projektit është të analizohet marëdhënia e revizionit të suksesit dhe vlerësimi i politikave bëhen konkludime mbi komplementaritetin e tyre dhe mundësive të përdorimit të gjetjeve revizore, për përforcimim e vlerësimit politikave si pasojë e avancimit të cilësisë të hartimit të politikave në shtetet e konsorciumit 28805 CHF 08-01-14 07-31-15
2014 “(Pa)barazia në mbrojtjen sociale: Analizë intereskcionale në shum nivele në sigurimin e ndihmës sociale – Hulumtim komparativ” Programi për promovim të hulumtimeve regjionale (Agjencioni Zvicran për bashkëpunim – SDC) Hulumtim i intersekcioneve të (pa)barazisë në mbrojtjen sociale në Bosnje dhe Hercegovinë dhe Maqedoni, edhe në suaza të nivelit simbolik, struktural dhe individual 67240 CHF 08-01-14 07-31-15
2014 Rrjeti 23 Delegacioni i UE-së Grant për krijimi i një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile për monitorimin, vlerësimin dhe përfaqësim të politikave që janë parakusht për të përmbushur prioritetet në Kapitullin 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore. 158858 EUR 04-30-14 07-31-15
2014 Eurozum (ko-aplikant) Delegacioni i UE-së Përgatitja dhe transmetimi i 24 epizodave (Eurozum) për procesin e negociimit dhe të anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë në Unionin Evropian. 10000 EUR 01-15-14 01-15-15
2014 Analiza e organizatave të shoqërisë civile në aktivizimin e tyre shoqëror, marrëdhëniet e punës si dhe çështjet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe kapacitetin e tyre për të përdorur fondet e UE USAID – Fondacioni Shoqeria e hapur -Maqedoni Grant I vogel per përgatitjen e një studimi kerkimor për finansimin e oragnizatave të shoqerisë civile në kuadër të IPA për realizimin e projekteve nga fusha e anti-diskriminimit 2400 USD 01-01-14 06-30-14
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2013 Forcimi i kontrollit parlamentar mbi shfrytëzimin e fondeve të UE-së ne Ballkanin Perëndimor Fondacioni Westminister për demokraci (WFD) Kontrate për përgatijen e një manuali për deputetët dhe shërbimet parlamentare për vendet e Ballkanit Perëndimor për të kuptuar konceptin e Instrumentit të Ndihmës së Para-Anëtarësuese (IPA) dhe për të inkurajuar përfshirjen e tyre në ushtrimin e rolit mbikëqyrës të Parlamentit mbi IPA 7150 GBP 08-08-13 03-31-15
2013 EPI Grant Fondacioni i shoqërive të hapura – fondi për laboratoritë hulumtuese (TTF) Granti ka për qëllim të sigurojë ngirtjen institucionale dhe organizative të EPI-t, si dhe zhvillim të aktiviteteve sipas Programit të Institutit. 95000 USD 04-15-13 04-15-15
2013 Partneritet në shfrytëzimin e fondeve të UE-së USAID – fondacioni Shoqëria e hapur – Maqedoni Grant I vogel per përgatitjen e një hulumtimi për domethënjen e principit të partneritetit mes institucioneve shtetërore dhe sektorit të shoqërisë civile në shfrytëzimin e fondve të UE-së. 2400 USD 02-01-13 07-31-13
2013 Aplikimi I njohurive për UE-në Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar Projekt për krijimin e një rrjeti joformal të ekspetëve nga Maqedonia të cilët i kanë mbaruar studimet e tyre pasdiplomike/të doktoraturës jashta vendit në politikat dhe legjislacionin e UE-së 17000 GBP 02-01-13 04-30-13
2013 IPADATA Fondi ballkanik për demokraci (BTD) Qëllimi I projektit është themelimi I nje mekanizmi të pavarur dhe të strukturuar për dokumentimin e të gjitha të dhënave dhe proceseve që kanë të bejnë me realizimin e IPA fondeve në Republikën e Maqedonisë . 21000 USD 01-20-13 01-14-14
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2012 Administrata në pasqyrën e kornizës europiane për vlerësim Fondi Sllovak-Ballkanink për administratë publike (fondacioni PONTIS) Grant për studim kërkimor për aplikimin e Kornizës së përbashkët për vlerësim sispas shembullit të Republikës se Skllovakisë 4444 EUR 02-29-12 06-30-12
2012 Forcimi i kontrollit parlamentar mbi fondet e UE-së Fondi Europian për Ballkanin (EFB) Grant në kuadër të iniciativës rajonale Think and Link 2012 për studim kërkimor për mekanizmat për forcimin e kontrollit parlamentar mbi fondet e UE-së në Maqedoni 15000 ЕУР 05-01-13 03-15-13
2012 Monitorim i shfrytëzimit të fondeve të UE-së në Republikën e Maqedonisë Fondacioni Friedrich Ebert Stiftung (FES) Projekt për studim kërkimor për shfrytëzimin e fondeve të UE-së në Maqedoni, si bazë për diskusion ne Këshillin nacional për eurointegrime; publikim dhe promocion I një përmbledhjeje studimesh 16184 EUR 04-01-12 11-30-13
Viti Emri Burimi Përshkrim Shuma Valuta Kohëzgjatja prej Deri
2011 Përkrahje për përmirësimin e implementimit të medijacionit në Republikën e Maqedonisë Ambasada e Mbretërisë së Holandës ne Shkup (MATRA) Projekt për ndihmë teknike Ministrisë së drejtësisë për përmirësimin e implementimit të medijacionit në kontestet civile dhe tregtare me qëllim të krijimit të një ambienti normativ dhe institucional për zhvillim të medijacionit në Maqedoni 5663490 MKD 7.12.2011 7.07.2013
2011 EPI Grant Fondacioni i shoqërive të hapura – Fondi për laboratore hulumtuese (TTF) Granti ka për qëllim të sigurojë ngirtjen institucionale dhe organizative të EPI-t, si dhe zhvillim të aktiviteteve sipas Programit të Institutit. 40000 USD 1.11.2011 31.10.2012
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq