Archive for 2023

Home2023
Овој краток документ дава преглед на клучните случувања поврзани со владеењето на правото во Северна Македонија во поглед на пристапувањето во ЕУ за периодот од април до јуни 2023 година. Тој вклучува следење на суштинските аспекти на пристапувањето во ЕУ, вклучувајќи ги и клучните случувања во областа на функционирањето на демократските институции, реформата на јавната [...]

Jul 06, 2023

naum.lokoski

News

0

Блупринт групата за реформи во правосудство бара итно да се прекине со постапката за избор на нови членови во ССРСМ. Во спротивно, како крајно средство за спречување на понатамошното незаконско и нелегитимно постапување на Судскиот совет на РСМ, ги повикуваме судиите кои треба да гласаат на изборите за членови на Судскиот совет, од судовите во […]

The PAR Monitor 2021/2022 is the result of monitoring work performed during 2022 by the Think for Europe Network, and it represents a compilation report of all the key findings for the entire Western Balkan region in six areas of PAR defined by the SIGMA Principles of Public Administration. Furthermore, as the third systematic PAR monitoring in the region [...]

Jun 21, 2023

naum.lokoski

Events, News

0

Резултатите и клучните наоди од Националниот мониторинг за реформи на јавната администрација 2021/2022 денес беа презентирани пред Националната работна група за РЈА, како и пред новинарите.   Беше истакнато дека ситуацијата со стратешката рамка за реформа на јавната администрација е иста како и во претходниот циклус на следење, додека значително назадување има во делот за [...]
The PAR Monitor 2021/2022 is the result of monitoring work performed in 2021/2022 by the members of the Think for Europe Network, and it represents a compilation report of key findings from across the Western Balkans in the six areas of PAR defined by the Principles of Public Administration (SIGMA principles). As the third systematic [...]
Во овој краток документ се дава прeглед на прекршувањето на основните права на ЛГБТИК луѓето во Унгарија, реакциите на институциите на ЕУ, важноста на овие реакции во заштитата на правата на ЛГБТИК луѓето во Унгарија и пошироко, како и главните предизвици со кои тие можат да се соочат. DOWNLOAD PDF
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=en/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
en