Улогата на националните парламенти во Универзалниот периодичен преглед

Овој документ ја испитува улогата на националните парламенти во Универзалниот периодичен преглед (УПП), кој се одвива во рамките на режимот за човекови права на Организацијата на Обединетите нации (ООН). Документот нагласува дека режимот за човекови права на ООН служи како клучна рамка за нивна заштита и нивно унапредување и дека државните актери, меѓу кои и националните парламенти, имаат суштествена улога во спроведувањето и унапредувањето на стандардите за човекови права на национално ниво. Како клучна компонента на режимот за човекови права на ООН, УПП ги следи досиејата за човековите права на сите земји-членки на ООН и го олеснува конструктивниот дијалог за нив.

Понатаму, документот го нагласува зголемувањето на видливоста и влијанието на националните парламенти во процесот на УПП. Имајќи предвид дека нивната потенцијална улога претходно беше донекаде занемарена, националните парламенти се охрабруваат да се вклучат во процесот и можат да имаат клучна улога во секоја од фазите. Документот идентификува и неколку добри практики од различни земји, чии парламенти успешно се ангажирале во процесот на УПП.

Врз основа на анализата, документот нуди препораки за зајакнување на ангажманот на Парламентот на Република Северна Македонија во процесот на УПП. Препораките ја нагласуваат важноста на искористувањето на процесот на УПП за поттикнување на законодавни реформи и соработка со други чинители во државата, како што се граѓанските организации со цел да се промовираат човековите права, да се поттикне дијалог и дискусија и да се надгледува исполнувањето на обврските што произлегуваат од УПП.

Comments are closed.