Независноста на судството во Северна Македонија: До каде сме и каде одиме?

Во овој краток документ е дадено резиме на три извештаи во кои се анализира независноста на судството во Република Северна Македонија, како и препораките што можат да се извлечат од нив за подобрување на состојбата.

Comments are closed.