Ветинг во судството: Од вонредна мерка до вонредни проблеми

Овој документ за дискусија е подготвен за дијалогот за јавни политики што се одржа на 6 март 2020 година, во рамките на проектот „Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните“.

Издавач: Институт за европска политика Скопје
Автор: Д-р Денис Прешова
Лектор: Дејан Василевски

Comments are closed.