Infosheet: Улогата на синдикатите во заштита на работничките права

Infosheet произлезен од фокус дискусија одржана со експерти од академската заедница и невладиниот сектор за  истражувањата Како да се зајакне улогата на синдикатите во заштита на работничките права? и ЗДРУЖУВАЊЕ, ЗБУНЕТОСТ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА – Улогата на синдикатите во заштитата на работниците

Comments are closed.