Infosheet: Како да се поттикне Собранието да врши зголемен надзор врз борбата против корупцијата во јавните институции?

Истражувањето Како да се поттикне Собранието да врши зголемен надзор врз борбата против корупцијата во јавните институции? беше дискутирано на фокус група со експерти од академската заедница и невладиниот сектор. Во овој краток Infosheet може да ги најдете препораките кои експертите ги издвоија за подобрување на борбата против корупцијата.

Comments are closed.