Република Македонија: Прифаќање на Европските норми – инерција во лимбо

Предмет на анализата е овогодишната ревизија на Националната програма за усвојување на правото на ЕУ, како индикатор за пристапот на Република Македонија кон прифаќањето на нормите на ЕУ.

Погледнете ја анализата тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.