Извршно резиме “Зајакнување на парламентарната контрола врз ЕУ фондовите во РМ”

Главна цел на истражувањето „Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на ЕУ фондовите во Република Македонија“ е да се направи сет на препораки базирани на студии на случај за ефикасни механизми за параментарна контрола врз ЕУ фондовите во Македонија.

Погледнете ја публикацијата тука.

Comments are closed.