Извршно резиме “Зајакнување на парламентарната контрола врз ЕУ фондовите во РМ”

Главна цел на истражувањето „Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на ЕУ фондовите во Република Македонија“ е да се направи сет на препораки базирани на студии на случај за ефикасни механизми за параментарна контрола врз ЕУ фондовите во Македонија.

Погледнете ја публикацијата тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.