Извршно резиме “Enhancing Parliamentary Scrutiny Over the use of EU Funds”

Главна цел на истражувањето „Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на ЕУ фондовите во Република Македонија“ е да се направи сет на препораки базирани на студии на случај за ефикасни механизми за параментарна контрола врз ЕУ фондовите во Македонија.

Публикацијата може да ја погледнете тука.

Comments are closed.