Извршно резиме “Enhancing Parliamentary Scrutiny Over the use of EU Funds”

Главна цел на истражувањето „Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на ЕУ фондовите во Република Македонија“ е да се направи сет на препораки базирани на студии на случај за ефикасни механизми за параментарна контрола врз ЕУ фондовите во Македонија.

Публикацијата може да ја погледнете тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.