Социо-економски развој – Домашните наспроти странските инвестиции во Република Македонија: Политики за поддршка и нивните ефекти

Оваа анализа посебно ќе се фокусира на прашањето на нееднаков третман на странски и домашни инвеститори или, со други зборови, дискриминацијата на домашните инвеститори преку фаворизирање СДИ преку олеснувањата. Ова прашање, покрај тоа за мерење на ефектите од СДИ, е едно од најистакнатите прашања во јавната дебата.

Comments are closed.