Социјална кохезија: Како до интегрирано образование во Република Македонија?

Целта на ова истражување е да се анализира што досега е постигнато во полето на меѓуетничкото интегрирање на учениците во образованието преку анализа на досегашните студии поврзани со оваа проблематика и преку директно теренско истражување со интервјуа реализирани со релевантни институции од централната и од локалната власт и невладините организации.

Comments are closed.