Демократија и владеење на право – Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија?

Целта на ова истражување е да посочи на функционирањето на системот на спреги и кочници во Република Македонија преку анализа на процесот на носење закони и функционирањето на постојните механизми на спреги и кочници во Собранието во периодот 2008-2015 година. Студијата се состои од деск-истражување и податоци од емпириско истражување (анкета), кои даваат преглед и анализа на процесот на носење на законите и функционирањето на механизмите на спреги и кочници во Собранието на Република Македонија.

Comments are closed.