Кој се грижи за негувателките и негувателите? – кратко резиме

One pager со состојбите и препораките за унапредување на применетите политики за неформална долготрајна нега.

Comments are closed.