JuDGMeNT: Тематски извештај за алтернативно решавање на спорови

Тематски извештај од проектот: „Следење на владеењето во областа на правдата (JuDGMeNT)“ – Поддршка на АРС: подобрување на законската рамка за алтернативно решавање спорови и овозможување на правна и институционална соработка со судскиот систем и системот за извршување.

Comments are closed.