Мониторинг и евалуација на владеење на право во Македонија: Извршно резиме и препораки

Извршно резиме и препораки од мониторингот и евалуацијата на владеење на правото во Македонија.

Погледнете го документот тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.