Справување со препреките за излез: Ромите на македонските граници

Овој документ ги сумира наодите и препораките за јавните политики од истражувањата спроведени во рамките на проектот „Справување со препреките на излез: Ромите на македонските граници“, кој го спроведуваат Институтот за европска политика (ЕПИ) и здружението на граѓани КХАМ. Главната цел на проектот е придонес кон менување на јавниот дискурс втемелен на политиките и на практиките, претставувајќи ги Ромите како закана за безвизниот режим во Македонија.

Comments are closed.