Патот на медијацијата во Република Северна Македонија

Медијацијата како алтернативен начин на решавање на споровите по првпат се воведува во Република Северна Македонија со Законот за медијација од 2006 година, по што е донесен нов закон во 2013 година, кој е наследен од сега важечкиот Закон за медијација (во понатамошниот текст: Законот), кој беше усвоен од Собранието во декември 2021 година.

Целта на донесувањето на новиот закон беше да се адресираат реформите поврзани со медијацијата, како една од стратешките цели на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 година.

Сепак, и покрај усвојувањето на новото законско решение и новините воведени со него, потенцијалните предности што ги носи медијацијата не се целосно искористени од страна на граѓаните.

Comments are closed.