Механизмот на условеност на тест во Унгарија

Во овој краток документ е даден преглед на Регулативата 2020/2092, со кој беше воведен „механизам на условеност“ како алатка за заштита на принципот на владеењето на правото во земјите-членки на ЕУ, преку примерот на Унгарија.

Comments are closed.