Национална демократска анкета – материјали за информирање за демократски институции и еднаквост

Овој документ претставува преглед на две теми за дискусија од делиберативното истражување на јавното мислење. Во него се содржани:

1. Информации за демократијата и состојбата со демократскиот развој во земјата;
2. Претходни податоци за двете теми: демократски институции и еднаквост за сите;
3. Неколку можни приоди кон политиките во однос на двете теми, а застапени се и аргументи за и против во однос на процесот на успешна демократска транзиција на земјата.

Comments are closed.