Стратешки план на Мрежа 23 за периодот 2015/2020 година и Кодекс на однесување

Стратешкиот план на МРЕЖА 23 претставува појдовен документ во процесот на стратешкото планирање со кој се утврдуваат мисијата, визијата, вредностите и стратешките цели на среднорочен план до 2020 година. Стратегијата е одраз на напорите на членките на МРЕЖА 23 за обезбедување одговор на утврдените уназадувања во областа на правосудството и на темелните права во Република Македонија, преку јасна заложба за примена на европските стандарди.

Погледнете ја публикацијата тука.

Comments are closed.