Живот и бројки – Соодветна и правична застапеност и интеграција на работното место

Ова истражување ја испитува теоретската рамка за управувањето со различностите и интеграцијата на работното место. При секундарното истражување се испитуваат најдобрите практики во ЕУ, но и поширокот. Клучен дел од ова истражување е теренското истражување, т.е. анкетата помеѓу 400 државни службеници, фокус-групите и интервјуата.

Comments are closed.