Наоди од спроведено истражување во Македонија – Инфографик: Основни потреби на лицата кои се или би требало да бидат кориснички и корисници на системот за социјална заштита

Инфографик за основните потреби на лицата кои се или би требало да бидат корисници на системот за социјална заштита од спроведеното истражување во Македонија.

Погледнете го инфографикот тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.