ЕУ интеграција: перцепциите на граѓаните [АНГ]

Овој документ претставува деск анализа на истражувањата за перцепциите на гражаните во врска со интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија, спроведени во изминатите пет години. Целта на анализата е да ги открие темите што потоа би биле адресирани во проектот „Национална ЕУ дебата“.

Comments are closed.