Од младите за младите: перспективи за општествени предизвици

Студија за општествените предизвици на младите изразена преку три теми: Студентската паркса како алатка за стекнување работни вештини за пласирање на пазарот на трудот, Младинска невработеност и Влијанието на етичката клима во јавните институции врз одливот на млади мозоци од Македонија.

Погледнете ја публикацијата тука.

Comments are closed.