Извештај во сенка за Поглавје 23 (мај 2016 – јануари 2018)

Овој извештај ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите структурирани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Всушност, ова е трет извештај во сенка што го објaвува „Мрежа 23“. Претходните два се однесуваа на периодот октомври 2014 – јули 2015 и јули 2015 година – април 2016 година.

Comments are closed.