Reforming from the Bench, Marking Offside – (In)effectiveness of the EU Benchmarking Mechanism in the Western Balkans

Целта на оваа компаративна анализа е да ги нагласи и спореди клучните напредоци во однос со избраните бенчмаркови во шесте земји од Западен Балкан, истовремено дискутирајќи за секој бенчмарк посебно во секоја земја.

Comments are closed.