The EU benchmarking mechanism in the Western Balkans: Achieving the marks or missing the point?

Овој краток документ за политика ги резимира резултатите од едногодишниот проект со цел анализирање на ефективноста на системот за бенчмаркинг на ЕУ за избрани политики од Поглавјата 23 и 24, фокусирајќи се на случаите од Западен Балкан. Овој проект е прв посериозен обид критички да се оцени степенот до кој се исполнети целите и степенот до кој таргетираните проблеми се решени со цел напредок во процесот за пристапување кон Европската Унија. За целта на ова истражување анализиравме примерок од 8 избрани бенчмаркови во сите шест земји од Западен Балкан од нивно воведување преку деск анализа на документи и интервјуа со стејкхолдери.

Comments are closed.