Мисија и визија

ДомаЗа насМисија и визија

Мисија

Мисијата на ЕПИ е преку високо квалитетни истражувања и предлози за европски политики да обезбеди основа за дебата и решенија, насочена кон носителите на одлуки и пошироката јавност.

 

Цели

 • Создавање на јавен простор за размена на мислења, со вклучување на носителите на одлуки и засегнатите страни во создавање на европски стратегии и политики
 • Зајакнување на свеста на јавноста и носителите на одлуки во процесот на пристапување
 • Промовирање на критичка мисла, истражувања и анализи во создавање и спроведување на стратегии и политики за евроинтеграција
 • Промовирање на регионална соработка и придонесување кон дебатата за проширување и европеизација на регионот и пошироко
 • Развивање на дијалог за евроинтеграција со граѓанското општество во Република Македонија, во регионот и во ЕУ

Активности

 • Произведување на истражувања, студии, анализи и други материјали за анализа и спроведување на ЕУ политики
 • Објавување на мислења и предлози за стратегиите и политиките за пристапувањето во ЕУ
 • Следење на развојот на јавната дебата за ЕУ стратегиите и политиките
 • Организирање на конференции, тркалезни маси, јавни дебати и други форми на дијалог
 • Обуки посветени на евроинтеграциите
 • Објавување на брошури, списанија, книги и други публикации
 • Планирање и реализација на проекти
 • Вмрежување и комуницирање со други здруженија и организации со слични цели во земјата и во регионот преку размена на искуства и заедничко организирање на настани од регионално значење
 • Соработка со академски и други институции, невладини организации, бизнис секторот во земјата и во регионот

 

image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk