Донатори

ДомаДонатори
Година Наслов Извор на финансирање Опис Сума Валута Времетраење
од
До
2019 Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација Human European Consultancy (тендер за услуги за Европска комисија) Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. 13160 EUR 01-01-2019 31-12-2019
2019 Europeanization Beyond Process Иницијатива Отворено оптество за Европа (OSIFE) на Фондацијата Отворено општество, администранино од OSF OSF Services Berlin GmbH Целта на овој грант е да се помогне на Институтот за отворено општество – Скопје (ЕПИ) да ги поврзе своите истражувања и застапувања за Европеизација на национална сцена со ЕУ дискурси, градјќи одржлива агенда за ЕУ интеграцијата на национално ниво и градејќи нови наративи за проширувањето во Германија, Грција, Бугарија и Холандија. 191592 USD 15-01-2019 15-01-2021
Година Наслов Извор на финансирање Опис Сума Валута Времетраење
од
До
2018 Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните Сектор за централно финансирање и склучување договори, Министерство за финансии – Инструмент за пред-пристапна помош (ИПА II) 2014 Придонес за враќање на довербата на граѓаните во македонскиот правосуден сектор преку значително вклучување на граѓанското општество во суштински реформи. Специфични цели:
1. Обезбедување структуриран мониторинг и сеопфатен придонес од страна на граѓанското општество во спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор;
2. Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и засегнати страни од правосудниот сектор за учество во процесот на реформи во правосудството преку размена на искуства, вклучително и пренесување на најдобрите практики на ЕУ;
3. Поддршка и промовирање на суштински дијалог за реформите во правосудниот сектор меѓу граѓанските организации, засегнатите страни и граѓаните, преку застапување на јавните политики.
219804,18 EUR 21-12-2018 20-6-2021
2018 Мапирање на ранливостите: Кои се повратниците и во колкава мера нивните потреби се разликуваат од оние на ‘редовното’ население? Светска банка Целта на проектот беше да се истражат дополнителни аспекти од ранливостите на повратниците во смисла на тоа со кои потешкотии и предизвици се соочуваат при враќањето во Република Македонија, но и какви планови имаат за во иднина. Покрај повратниците од ромската етничка заедница, фокусот беше ставен и на повратниците од албанската етничка заедница.

Ова истражување опфати спроведување на фокус групи со повратници, интервјуа со претставници од меѓународни и национални организации и претставници од Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика.

6450 USD 01-02-18 31-05-18
2018 Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE) Целта на проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образованието за претприемништво“ е да се зголемат капацитетите на младите од Македонија за да се вклучат во претприемништво, да се зголеми улогата на приватниот сектор во образованието за претприемништво и да се зголеми поддршката на политики кои ги подобруваат економските услови за младите од државата.

Во рамките на проектот се подготвува истражување за можностите и бариерите за претприемништво, вработување во приватниот сектор вклучувајќи и финансирање на нови бизниси. Во рамки на проектот се подготвува и подкастот „Skills that pay the bills“, едукативна програма, кампања за подигање на свесност и застапување и истражување за приликите при вработување.

21111,34 USD 01-7-2018 30-6-2019
2018 Национална демократска дебата – промовирање на успешна демократска транзиција во Македонија Национална фондација за демократија Општата цел на проектот е да овозможи демократска дебата на национално ниво, со што ќе се промовира демократска консолидација на Македонија врз основа на вредности. Специфичните цели се:
Ц1: Зголемување на вклученоста на сите политички чинители во процесот на демократизација на земјата преку учество на репрезентативен примерок во дебатна анкета за состојбата на демократијата во земјата;
Ц2: Анализирање дали инклузивна јавна дискусија придонесува кон промена на мислењето на граѓаните за состојбата на демократијата; и
Ц3: Зголемување на свеста на сите политички чинители во процесот (граѓани, експерти, политичари) за важноста на инклузивна и објективна јавна дебата за земјата и насоката на демократија во земјата.
61435 USD 10-01-18 10-01-19
2018 Граѓанска дебата за НАТО Министерство за одбрана на Република Македонија Општата цел на проектот е да се придонесе кон пристапувањето во НАТО преку дебата базирана на докази и аргументи, која ќе го подобри разбирањето кај граѓаните за членството на Република Македонија во НАТО. 399010 МКД 08-01-18 12-31-18
2018 Мрежа 23 – Вмрежување за влијание (NETWIT 23) Балканскот фонд за демократија и Амбасадата на Кралството Норвешка во Белград Општата цел на проектот е да се придонесе за зголемување на влијанието на граѓанското општество во создавањето на политиките во областа на Поглавјето 23 – правосудство и темелни права, во контекст на европската интеграција. 41682 EUR 05-15-18 05-15-19
2018 Примената на ПВР врз Законот за судови Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје Целта на проектот е да се унапреди приментата на проценката на влијанието на регулативата (ПВР) во корпусот закони кои произлегуваат од Реформата на правосудството во Република Македонија. Дополнителна цел е да се препознае корисноста на ПВР алатката во процесот на донесување одлуки и да се унапреди квалитетот на процесот на донесување на одлуки заснован на докази и истражување. 9991 EUR 01-01-18 12-31-18
Година Наслов Извор на финансирање Опис Сума Валута Времетраење
од
До
2017 Социјални права за ранливи групи (SoRi) Германска канцеларија за развој и соработка (GIZ) Целта на регионалниот проект е да се подобри состојбата за обезбедување еднавки социјални права за ранливите групи во избраните општини на Западен Балкан. Во фокусот на пристапот за човекови права на проектот се државните институции, кои се обврзани да ги гарантираат човековите права и социјалните услуги, но исто така и невладините организации кои даваат услуги. Нивните капацитети (и индивидуалните капацитети на работодавачите и организационите капацитети на институциите) треба да зајакнат со овој проект. 450000 MKD 25-09-17 15-07-19
2017 Ефектите на инструментите од процесот за стабилизација и асоцијација врз европската интергација и регионалната соработка на ЗБ6 Министерството за надворешни работи на С.Р. Германија и Фондацијата институт отворено општество Главната цел е да придонесе за дискусија основана на факти во јавноста за ефектите ефектите од европската интеграција на Западниот Балкан преку обезбедување на длабоки анализи за влијанието на ССА во Србија, Албанија и Македонија и ЦЕФТА2006 во сите земји-членки врз основа на истражување базирано на цврсти факти. 7500 EUR 09-01-17 12-31-18
2017 Заедничка акција за итни реформи во судството УСАИД – Фондација Отворено општество – Македонија Општа цел на проектот е зајакнување на транспарентноста, отчетноста и професионалноста на органите на правосудството
Краткорочни (специфични) цели:
– Зајакнување на структурниот мониторинг над реализацијата на Итните Реформски Приоритети (ИРП) во правосудството;
– Унапредување на јавната дебата за имплементирање на ИРП во правосудството преку граѓанско застапување.
4530 USD 07-01-17 06-30-18
2017 Поттикнување одржлива реинтеграција на Роми повратници во Македонија OSI TTF_RIO Иницијатива за отворено општество – Тинк Тенк Фонд – Канцеларија за ромски иницијативи Проектот ќе се фокусира на политиките и практиките кои се однесуваат на Ромите повратници, како и на нивните грижи и потреби. Проблемите за реинтегрирање на Ромите повратници во Македонија ќе бидат истражувани преку локални соработници од пет селектирани општини, кои ќе работат со семејства на повратници. Семејствата на повратниците на крај ќе добијат соодветни обуки за стекнување вештини, кои ќе им помогнат за идно вработување. 67176.20 USD 01-01-17 12-31-17
2017 Одредници за ЕУ реформи – колку се ефикасни? БЕНЧЕР European Fund for the Balkans Утврдување на ефикасноста на одредниците за членство во ЕУ на земјите од Западниот Балкан и придонесување кон подобрување на овој механизам како поттик за ЕУ реформи во земјите од регионот. 8613 EUR 01-01-17 12-31-17
Година Наслов Извор на финансирање Опис Сума Валута Времетраење
од
До
2016 Национална дебата за ЕУ Civika Mobilitas Придонес за зајакнување на културата на јавна дебата во Република Македонија 1991096 MKD 07-01-16 03-31-17
2016 Правда: Следење на доброто владеење до раст – Judgment RCC – Regional Cooperation Council Целта на проектот е да придонесе до воспоставување на механизан за Граѓанските организацииза селедење на исполнувањето на индикаторите од Стратегијата Југоисточна Европа 2020, во делот на димензијата со добро владеење до раст. 44000 EUR 07-10-16 12-31-16
2016 Градење на идната генерација на млади лидери Center for International Private Enterprise (CIPE) Вклучување на главната група на млади лидери од Македонија во граѓанско учество и претприемачки активности, воедно и да ја зголеми информираноста на јавниот дискурс за клучните демократски и економски теми. CIPE во партнерство со Младинскиот образовен форум и Институтот за европска политика ќе имплементираат сеопфатна лидерска програма за да ја изградат новата генерација на млади претприемачки и граќански лидери. CIPE и неговите партнери ќе подржат малди практиканти да ги истражат институционалните фактори кои придонесуваат до невработеност на младите и од исклучување од процесот на креирање на политики, како и споделување на наодите на тркалезна маса со присуство на засегнатите страни и преку нови медиуми. 88640 USD 07-01-16 07-01-17
2016 Нега за негувател(к)ите: Анализа на политиките за неформална нега во Македонија и Босна и Херцеговина Regional Research Promotion Programme in Western Balkan (RRPP) Овој проект е надоградба на „(НЕ)Еднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа за интерсекционалноста во давањето социјална помош – Компаративна студија.“ Проектот се состои во спроведување анализа на политики на неформална, долгорочна грижа со фокус на неформалните негуватели и нивно застапување. 19998 CHF 06-01-16 11-30-16
2016 Мониторинг на владеење на правото во Западен Балкан (MERLIN) Европски фонд за Балканот (ЕФБ) Целта на проектот е да постави регионален координативен механизам за демократија и владеење на правото, кој ќе се рефлектира преку имплементација на поглавјето 23 – Правосудство и фундаментални права и Поглавје 24 – Правда, слобода и безбедност во Македонија, Србија и Црна Гора 29960 EUR 01-01-16 12-31-16
2016 Мрежа 23+ Делегација на ЕУ – ИПА Специфична цел на проектот е да придонесе преку вградување на принципите на владеење на правото, отелотворени во поглавјето 23, во Република Макдеонија, преку структуиран инпут на Мрежа 23+ 313506 EUR 01-01-16 12-31-17
Година Наслов Извор на финансирање Опис Сума Валута Времетраење
од
До
2015 WEBER – Проект за Западен Блакан за воспоставување на мониторинг на граѓанското општество врз реформата на јавната администрација ИПА програма за повеќе земји Главната цел е да се зголеми релевантноста, учество и на капацитетите на граѓанските организации и медиумите во Западен Балкан со цел да се залагаат и да влијаат на дизајнирањето и имплементацијата на реформите во јавната администрација 179874.49 EUR 12-15-15 12-15-18
2015 Борба против бариерите за излез: Македонските Роми на границите Фондација институт отворено општество (FOSI) Овој проект ќе испита како процесот на визна либерализација како иснтрумент за европеизација резултирање со вградување на политиките што ја ограничуваа слободата на движење на Ромите во случајот со Македонија 77970 USD 12-18-15 12-18-16
2015 Мрежа 23: Следење на итните реформски приоритети Амбасада на кралството Холандија Општа цел на проектот е да придонесе кон мониторинг и застапување на имплементацијата на политичкиот договор и итните реформски приоритети на ЕК, преку структуиран импут од Мрежа 23 17522 EUR 09-15-15 12-31-15
2015 Дијалози за визија Британска амбасада – Скопје Зајакнување на дијалогот за клучните прашања со кои се соочува македонското општество, преку креирање на политики базирани на докази 99385 GBP 05-01-15 03-31-16
2015 Зајакнување на организациите за заштита на потрошувачите за подобри општински услуги во Југоисточна Европа Германско друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) Главна цел на проектот е да ги зајакне капацитетите на организациите за заштита на потрошувачите и други тела на локално и национално ниво во Југоисточна Европа, особено во контекст на Европска интеграција. Проектот ќе ја подобри заштитата на потрошувачите и нивните интереси и ќе ја зголеми меѓусебната доверба помеѓу корисниците и давателите на услуги, и со тоа ќе придонесе за подобрување на квалитетот на услугите 59820 EUR 02-15-15 03-15-16
2015 Подобрување на квалитетите за истражување, комуникации и внатрешен развој Фондација за отворени општества – Фонд за мисловни лаборатории (TTF) Грант за организационен развој 100277 USD 05-01-15 04-30-17
2015 Имплементирање на принципот на превична застапеност во Македонија УСАИД – Фондација Отворено општество – Македонија Целта на проектот е да се процени моменталната спроведување на принципот на правична застапеност, предвиден во Охридскиот рамковен договор, во македонската јавна администрација 38682 USD 01-21-15 01-20-16
2015 Мрежа 23 Амбасада на кралството Холандија Финансиска контрибуција за имплементирање на Мрежа 23 38500 EUR 04-30-14 07-31-15
2015 Ревизија на успешност и евалуација на политиките: На исти или паралелни патеки? Во соработка со Центарот за европски политики (CEP) од Белград како носител на проектот и Институтот Алтернатива од Подгорица Регионална програма за промовирање на истражувањата (Швајцарска агенција за развој и соработка) Целта на проектот е да се анализира врската помеќу ревизијата на успешност и евалуација на политиките, на нивната комплиментарност и можноста да се користат наодите од ревизијата за зајакнување на евалуацијата на политиките, консеквентно да се зајакне процесот на носење на одлуките на земјите од конзорциумот 28805 CHF 08-01-14 07-31-15
2015 Нееднаквостите во социјалната заштита: анализа на повеќе нивоа во интерсекционалноста на давање на социјална заштита – Компаративна студија Регионална програма за промовирање на истражувањата (Швајцарска агенција за развој и соработка) Истражување за интерсекционалноста на нееднаквоста во социјалната заштита во Босна и Херцеговина и Македонија, на симболично, структурално и индивидуално ниво 67240 CHF 08-01-14 07-31-15
Година Наслов Извор на финансирање Опис Сума Валута Времетраење
од
До
2014 Мрежа 23 Делегација на ЕУ – ИПА Грант за создавање мрежа од граѓански организации за следење, евалуација и застапување на политиките во рамки на Поглавјето 23 од пристапните преговори во ЕУ – Правосудство и темелни права. 158858 EUR 04-30-14 07-31-15
2014 Еврозум (ко-апликант) Делегација на ЕУ – ИПА Грант за подготовка и емитување на 24 емисии Еврозум за процесот на преговори за членство во Европската Унија 10000 EUR 01-15-14 01-15-15
2014 Анализа на граѓанските организации во нивниот активизам во социјалните, трудовите и прашањата поврзани со заштита на човековите парава и нивниот капацитет за користење на ЕУ фондови УСАИД – Фондација Отворено општество – Македонија Мал истражувачки грант за поготовка на истражување на финансирањето на граѓанските организации во рамки на ИПА за реализација на проекти во областа на анти-дискриминацијата 2400 USD 01-01-14 06-30-14
Година Наслов Извор на финансирање Опис Сума Валута Времетраење
од
До
2013 Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на фондовите на ЕУ во Западен Балкан Вестминстер фондација за демократија (ВФД) Договор за подготовка на прирачник за пратениците и парламентарните служби во земјите од Западен Балкан за Инструментот за претпристапна помош (ИПА) и спроведување обуки за поттикнување на надзорната улога на парламентот врз ИПА 7150 GBP 08-08-13 03-31-15
2013 ЕПИ Грант Фондација за отворени општества – Фонд за мисловни лаборатории (TTF) Грант за поддршка на институционалното и организационото поставување на ЕПИ, како и развој на програмските активности на Институтот. 95000 USD 04-15-13 04-15-15
2013 Партнерство во користењето на фондовите на ЕУ УСАИД – Фондација Отворено општество – Македонија Мал истражувачки грант за истражување за значењето на принципот на партнерство помеѓу државните институции и граѓанскиот сектор во користењето на фондовите на ЕУ 2400 USD 02-01-13 07-31-13
2013 Вградување на знаењето за ЕУ Амбасада на Обединетото Кралство Проект за формирање неформална мрежа од македонски експерти кои ги завршиле своите постдипломски/докторски студии надвор од земјата во областа на политиките и законодавството на ЕУ. 17000 GBP 02-01-13 04-30-13
2013 ИПАДАТА Балкански фонд за демократија (БТД) Грант за воспоставување структуиран и незавизен механизам за документирање на сите документи и процеси поврзани со реализацијата на фондовите од ИПА во Република Македонија 21000 USD 01-20-13 01-14-14
Година Наслов Извор на финансирање Опис Сума Валута Времетраење
од
До
2012 Администрацијата во огледалото на европската рамка за процена Словачко – Балкански Фонд за јавна политика (фондација ПОНТИС) Грант за истражување за поттикнување на примената на Заедничката рамка за процена на јавната админиситрација во Република Македонија, користејќи го примерот на Република Словачка 4444 EUR 02-29-12 06-30-12
2012 Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на ЕУ фондовите во Република Македонија Европски фонд за Балканот (ЕФБ) Грант во рамките на регионалната иницијативата Think and Link 2012 за истражување за механизмите за зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на ЕУ фондовите во Република Македонија 15000 ЕУР 05-01-13 03-15-13
2012 Следење на користењето на фондовите на ЕУ во Република Македонија Фондација Фридрих Еберт (ФЕС) Проект за истражување за користењето на фондовите на ЕУ во Република Македонија, како основа за расправа во Националниот совет за евроинтеграции; издавање и промоција на збирка трудови 16184 EUR 04-01-12 11-30-13
Година Наслов Извор на финансирање Опис Сума Валута Времетраење
од
До
2011 Поддршка во унапредувањето на спроведувањето на медијацијата во Република Македонија Амбасада на Кралството Холандија во Скопје (Програма МАТРА) Прокет за техничка помош на Министерството за правда за подобрувањето на имплементацијата на
медијацијата во граѓанските и трговските спорови во Република Македонија, со цел создавање нормативна и институционална
околина поволна за одржлив развој на медијацијата во Македонија.
5663490 MKD 7.12.2011 7.07.2013
2011 ЕПИ Грант Фондација за отворени општества – Фонд за мисловни лаборатории (TTF) Грантот обезбеди институционално и организационо поставување на ЕПИ, како и развој на програмските активности на Институтот. 40000 USD 1.11.2011 31.10.2012
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk