Ардита Абази Имери - програмски координатор

Aрдита Абази Имери  е една од основачките на ЕПИ и работи во институтот од 2011 година. Таа има докторирано во Универзитетот “Св. Кирил и Методиј “- Институт за социолошки, политички и правни истражувања во областа  заштита на потрошувачите и транспозиција на acquis communaitaire и има магистрирано на меѓународно, компаративно и европско право во Универзитетот Мастрихт (Мастрихт, Холандија).

Во ЕПИ, Ардита е одговорна за севкупното стратешко планирање, мониторинг и евалуација на работата на ЕПИ. Таа е програмска координаторка во ЕПИ, одговорна за сите области.

Во фокусот на нејзината работа се и владеење на правото, следење на пристапување во ЕУ, политиката за условеност,заштита на потрошувачите како и промовирање на политиките за социјална кохезија. Меѓу успешните проекти под нејзино раководство се проектите поврзани со реформата на јавната администрација (WeBER) како регионална грант менаџерка и  реформите во областа на правосудниот сектор (Мрежа 23+, JuDGMeNT). Помеѓу 2008 и 2010 година работела во Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија, посебно за прашањата поврзани со внатрешниот пазар и секторските политики.

Последно од авторот

0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk