Програми

Пристапување во ЕУ - следење и застапување: ЕПИ Грант ОСИ-ТТФ

Грантот обезбеди институционално и организациско поставување на ЕПИ, како и развој на програмските активности на институтот.

 • Forum Europeum
  • РМ-ЕУ: која е стратегијата? (да се поврзе со настанот – вести, галерија и публикација);
  • Пристапувањето во ЕУ: „Која е улогата на граѓанските организации?“ (да се поврзе со настанот – вести, галерија и публикација);
  • Дијалог за пристапниот дијалог (да се поврзе со настанот – вести, галерија и публикација);
  • Првата Спогодба за стабилизација и асоцијација десет години подоцна (да се поврзе со настанот – вести, галерија и публикација).
 • Изданија 
  • Aнализа на Извештајот на ЕК за напредокот на РМ за 2013 година;
  • Анализа: иста препорака, нова порака;
  • Десетте приоритети за ЕУ за новата Влада на Република Македониа;
  • Република Македонија: прифаќање на европските норми – инерција во лимбо.